Thursday, November 02, 2006

other hprse trainers in india and averages

i fernandes 60 wins
2.jaiswal 53
3.janardhan 24
4.javed khan 104
5.karanjawala 49
6.kasbekar 16
7.loknath 130,
8.m b manglorkar 135
9.m k jadhav 96
10 m p jodha 225
11.m shah 94.
12.n raghu nath 38
13.nijamuddin 67
14.sk kassam 79
15.lakshman singh 57
16.habeebullah 85
17.sanjay kolse 57
18.komandur 45
19.hanut singh 57.
20.b k arshad 57
21.b.shiva 46.
22.bharat singh 166.
23.c a cuts 73
24.cd catrak 238
25.d david 391
26. f a abbas 98
27.g sandhu 124
28.h daji 118
29.rakesh 49
30.sharat lukar 39
31 shehzad abbas 26
32.m satyanarayana 7

No comments:

Blog Archive